HUNGARY.  Act No. 79 of 1992 on the protection of fetal life.

 

A Magyar Köztársaság Országgyűlése annak tudatában, hogy

- a fogantatással induló magzati élet tiszteletet és védelmet érdemel;

- a magzati élet védelme a gyermeket váró nőkről történő fokozott gondoskodással valósítható meg, ugyanakkor a magzat egészséges fejlődését biztosító feltételek megteremtése elsődlegesen a szülők felelőssége;

- a terhességmegszakítás nem a családtervezés és a születésszabályozás eszköze;

- a családtervezés a szülők joga és felelőssége

a következő törvényt alkotja:

 

1. § A női és férfi ivarsejt egyesüléséből létrejött, az anyaméhben kifejlődő magzatot és a gyermeket váró nőt támogatás és védelem illeti meg.

A támogatás és védelem eszközei és módozatai

2. § (1) Az egészség és az emberi élet értékéről, az egészséges életmódról, a felelősségteljes párkapcsolatokról, az emberhez méltó családi életről, az egészségre ártalmatlan születésszabályozási módszerekről szóló oktatás az alap- és középfokú oktatási intézményekben történik.

 

(2) Az állami családvédelmi szolgálat vagy az egészségügyi államigazgatási szerv által engedélyezett családvédelmi szolgálat végzi a tanácsadást, válsághelyzet esetén segítséget ad annak feloldásában, valamint szervezi az oktatási intézményeken kívül a családtervezéssel kapcsolatos ismeretek terjesztését.

 

(3) Az állam

 

a) elősegíti a fogamzásgátló készítmények és eszközök rászorultságtól függő kedvezményes igénybevételét, a magzati élet védelmét szolgáló, valamint a fogamzásszabályozást ismertető kiadványok közzétételét és a tömegkommunikáció fórumain való ismertetését;

b) elősegíti az anya, illetve a család egésze számára elérhető, megfelelő szakmai felkészültséggel rendelkező válságkezelő tanácsadás rendszerének fejlesztését, és szabályozza a tanácsadás során az állami, illetőleg a civil szervezetek hatékony együttműködésének feltételeit, formáit;

c) támogatja a magzati élet védelmét szolgáló tevékenységet, szervezeteket, különösen azokat, amelyek anyagi támogatást is nyújtanak az arra rászoruló várandós anyáknak;

d) a munkajogi szabályozás eszközével gondoskodik a várandós anyák fokozott munkahelyi védelméről;

e) valamint a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások biztosításával segíti a várandós anyát és családját a születendő gyermek vállalásában és felnevelésében.

 

3. § (1) Térítésmentes terhesgondozásra jogosult

 

a) a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár,

b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogával rendelkező személy, amennyiben a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik, valamint

c) az a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki bevándorolt vagy letelepedett jogállású.

 

(2) A terhesgondozás keretében

 

a) a gyermeket váró nőt tájékoztatják a magzat egészséges fejlődése érdekében szükséges életmódról, a helyes táplálkozásról, a magzatot károsító hatások (különösen a dohányzás és alkoholfogyasztás) elkerülésének fontosságáról;

b) elvégzik a magzat egészséges fejlődését ellenőrző és a gyermeket váró nő egészségvédelmét biztosító szűrővizsgálatokat;

c) segítséget adnak a gyermeket váró nőnek a szülésre, szoptatásra, csecsemő- és gyermekgondozásra való felkészüléshez.

 

(3) A terhesgondozás részletes szabályait, a kötelező és az állami gondoskodás keretében térítésmentesen igénybe vehető fakultatív szűrővizsgálatok körét az egészségügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) rendeletben állapítja meg.

 

4. §

A terhesség megszakítása

5. § (1) A terhesség csak veszélyeztetettség, illetőleg az állapotos nő súlyos válsághelyzete esetén, az e törvényben meghatározott feltételekkel szakítható meg.

 

(2) Súlyos válsághelyzet az, amely testi vagy lelki megrendülést, illetve társadalmi ellehetetlenülést okoz.

 

6. § (1) A terhesség a 12. hetéig szakítható meg, ha

 

a) azt az állapotos nő egészségét súlyosan veszélyeztető ok indokolja;

b) a magzat orvosilag valószínűsíthetően súlyos fogyatékosságban vagy egyéb károsodásban szenved;

c) a terhesség bűncselekmény következménye, valamint

d) az állapotos nő súlyos válsághelyzete esetén.

 

(2) A terhesség az (1) bekezdésben foglalt feltételek esetén a 18. hetéig szakítható meg, ha az állapotos nő

 

a) korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen;

b) terhességét neki fel nem róható egészségi ok, illetve orvosi tévedés miatt nem ismeri fel korábban, vagy az egészségügyi intézmény, illetve valamely hatóság mulasztása miatt haladta meg a terhessége az (1) bekezdésben foglalt időtartamot.

 

(3) A terhesség a 20. hetéig - a diagnosztikus eljárás elhúzódása esetén 24. hetéig - szakítható meg, ha a magzat genetikai, teratológiai ártalmának valószínűsége az 50%-ot eléri.

 

(4) A terhesség az időtartamától függetlenül szakítható meg

 

a) az állapotos nő életét veszélyeztető egészségi ok miatt, illetve

b) a magzatnál a szülés utáni élettel összeegyeztethetetlen rendellenesség fennállása esetén.

 

7. § (1) A terhesség megszakítása, ha azt nem egészségi ok indokolja, az állapotos nő írásbeli kérelme alapján végezhető el.

 

(2) A terhesség megszakítását a 3. § (1) bekezdésében meghatározott személyeken kívül az a külföldi is kérheti

 

a) aki érvényes tartózkodási engedéllyel több mint 2 hónapja tartózkodik az ország területén,

b) aki menekültkénti elismerését kérelmezte,

c) akit a menekültügyi hatóság menedékesként vagy befogadottként elismert, valamint

d) aki nemzetközi szerződésben foglaltak alapján - a külön törvény szerint - az ország területéről nem utasítható ki, vagy nem irányítható vissza.

 

8. § (1) Az állapotos nő terhességmegszakítás iránti kérelmét a családvédelmi szolgálat munkatársa (a továbbiakban: munkatárs) előtt személyesen terjeszti elő, a terhességet megállapító szülész-nőgyógyász szakorvos által kiállított igazolás benyújtása mellett.

 

(2) Korlátozottan cselekvőképes személy nyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének a terhességmegszakítási kérelmet tudomásul vevő nyilatkozata szükséges.

 

(3) Cselekvőképtelen személy terhességmegszakításra vonatkozó kérelmét nevében törvényes képviselője terjeszti elő.

 

9. § (1) A munkatárs a terhességmegszakítási kérelem bejelentését követően - lehetőleg a magzat apja jelenlétében -, tiszteletben tartva az állapotos nő érzéseit és méltóságát, a magzat megtartása érdekében tájékoztatja őt, illetve - a 8. § (3) bekezdésében meghatározott esetben - a törvényes képviselőt

 

a) a gyermek vállalása esetén elérhető állami és nem állami anyagi és természetbeni támogatások lehetőségéről;

b) az olyan szervezetek és intézmények létéről és tevékenységéről, amelyek erkölcsi és anyagi segítséget nyújtanak a gyermek vállalása esetére;

c) az örökbeadás lehetőségeiről és feltételeiről;

d) a válsághelyzet feloldására alkalmas állami, helyi önkormányzati vagy társadalmi segítségnyújtási formákról, és felajánlja közreműködését ezek igénybevételéhez, egyidejűleg tájékoztatást nyújt a gyermeknek a külön jogszabályban meghatározott feltételekkel rendelkező egészségügyi intézménynél elhelyezett inkubátorban, örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről;

e) a fogantatásról, a magzat fejlődéséről, a terhességmegszakítás veszélyeiről és az esetleges későbbi terhességre gyakorolt hatásáról;

f) a terhességmegszakítás szándékának fenntartása esetére a családvédelmi tanácsadáson történő ismételt megjelenés szükségességéről, leghamarabb az a)-e) pontok szerinti tájékoztatást követő 3. napon.

 

(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás ellenére a kérelmező a terhességmegszakítás iránti kérelmét továbbra is fenntartja, a munkatárs - a (7) bekezdésben foglalt kivétellel, legkorábban az (1) bekezdés f) pontja szerinti időtartam elteltével - tájékoztatja

 

a) a terhességmegszakítás jogszabályi feltételeiről;

b) a terhességmegszakítás körülményeiről, módjáról;

c) a terhességmegszakítást végző egészségügyi intézményekről, valamint

d) a családvédelmi szolgálat segítségnyújtásának lehetőségéről a terhességmegszakítást követően, és egyidejűleg felajánlja segítségét a megfelelő családtervezés érdekében, a fogamzásgátlás személyre szólóan ajánlható módszereinek ismertetésével;

e) a fogamzásgátló eszközök kedvezményes igénybevételének lehetőségéről.

 

(3) A (2) bekezdésben meghatározott tájékoztatást követően a munkatárs a terhességmegszakítás iránti kérelmet írásban rögzíti. A kérelmet a kérelmező, illetőleg - lehetőség szerint - a magzat apja aláírja és megnevezi(k) a beavatkozás elvégzésére választott egészségügyi intézményt.

 

(4) A kérelmet a munkatárs ellenjegyzi és átadja a kérelmezőnek.

 

(5) A munkatárs az ellenjegyzett írásbeli kérelem másolatát - a kérelemnek a kérelmező részére történő átadását követő 24 órán belül - megküldi a választott egészségügyi intézménynek.

 

(6) A munkatársként közreműködő személyeket titoktartási kötelezettség terheli.

 

(7) Amennyiben a terhesség bűncselekmény következménye, a terhességmegszakítás iránti kérelem benyújtását megelőzően az (1) bekezdésben foglalt, a tanácsadás tartalmára, és a tanácsadást követő kötelező várakozási időre és ismételt megjelenésre vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni. A kérelmezőt az örökbefogadás lehetőségeiről és feltételeiről ebben az esetben is tájékoztatni kell.

 

(8) A tanácsadás során - a terhességmegszakítás iránti kérelem kiállításáig - az állapotos nő személyazonosító adatainak személyazonosságának megismerésére alkalmas módon történő átadására nem kötelezhető.

 

10. § (1) Az állapotos nő a kérőlappal legkésőbb az ellenjegyzését követő 8 napon belül jelentkezik a választott egészségügyi intézményben. Az egészségügyi intézmény a beavatkozás elvégzését követő 8 napon belül a terhesség megszakításáról tájékoztatja a kérelmet ellenjegyző munkatársat.

 

(2)

 

(3) Az állapotos nő kérelmét a beavatkozás napján aláírásával ismét megerősíti.

 

(4) Ha az állapotos nő 8 napon belül nem jelentkezik, erről az egészségügyi intézmény a munkatársat a kérőlap másolatának visszaküldésével értesíti.

 

(5) Ha a beavatkozást végző intézmény szakorvosa megállapítja, hogy a terhesség meghaladta az e törvényben meghatározott időt, vagy a beavatkozás elvégzése a nő egészségét súlyosan veszélyezteti, annak elvégzését megtagadja. Ebben az esetben az állapotos nő szakmai felülvizsgálatot kérhet. A felülvizsgálat lehetőségéről és az azt végző szervekről az állapotos nőt tájékoztatni kell.

 

(6) A szakmai felülvizsgálat elvégzésére jogosultak körét a miniszter rendeletben szabályozza.

 

(7) A felülvizsgálati eljárás során jóváhagyott beavatkozást a felülvizsgálatot végző egészségügyi intézményben kell elvégezni.

 

11. § (1) Ha az állapotos nő a beavatkozás megtagadásától számított 10 napon belül a szakmai felülvizsgálaton nem jelenik meg, vagy a felülvizsgálati eljárás során a beavatkozást véglegesen megtagadják, a szakmai felülvizsgálatot végző a kérőlap másolatát a munkatársnak visszaküldi, aki haladéktalanul értesíti a kérelmező lakóhelye szerint illetékes védőnőt.

 

(2) Azt az állapotos nőt

 

a) akinek terhessége megszakítását az egészségügyi intézmény véglegesen megtagadta, illetve

b) aki nem jelent meg a szakmai felülvizsgálaton

veszélyeztetett terhesként kell gondozásba venni.

 

12. § (1) Az állapotos nőnél fennálló, a terhesség megszakítását megalapozó egészségi okot a szakmai szempontból illetékes két szakorvos egybehangzó véleménnyel állapítja meg.

 

(2) A magzatnál fennálló egészségi okot a genetikai tanácsadó, a prenatális diagnosztikai központ, illetve a szakmailag illetékes országos intézet által kijelölt kórház szülészeti-nőgyógyászati osztályai közül bármelyik kettőnek egy-egy szakorvosa egybehangzó véleménnyel állapítja meg.

 

(3) A véleményeltérés esetén szükséges szakmai felülvizsgálatra jogosultak körét a miniszter rendeletben szabályozza.

 

(4) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott egészségi okokat az országos szakintézet vagy kollégium módszertani útmutatói alapján kell megállapítani.

 

(5) Ha a terhesség bűncselekmény következménye, a bűncselekmény elkövetését, illetőleg annak alapos gyanúját a büntetőügyben eljáró szerv által kiadott igazolás igazolja.

 

(6) A súlyos válsághelyzet fennállását az állapotos nő, illetve - cselekvőképtelensége esetén - törvényes képviselője a kérelem aláírásával igazolja. Az állapotos nő cselekvőképtelensége esetén a terhességmegszakítással kapcsolatos véleményének kifejtésére a családvédelmi szolgálat eljárásában lehetőséget kell biztosítani.

A terhességmegszakítást végző intézmények

13. § (1) A terhességmegszakítás csak olyan egészségügyi intézményben végezhető, amely ehhez a jogszabályban megállapított feltételekkel rendelkezik.

 

(2) A szülészeti-nőgyógyászati osztályt működtető állami és önkormányzati intézményekben biztosítani kell legalább egy terhességmegszakítást végző csoport működését.

 

(3) Azokat az egészségügyi intézményeket, amelyekben a 12. hetet meghaladó terhesség megszakítható, a miniszter rendeletben határozza meg.

 

14. § A terhességmegszakítás elvégzésére, illetve az abban való közreműködésre - az állapotos nő életét veszélyeztető ok kivételével - orvos és egészségügyi szakdolgozó nem kötelezhető.

 

15. § Tilos bármilyen eszközzel terhességmegszakításra ösztönözni vagy azt népszerűsíteni.

 

16. § (1) A beavatkozás költségeit az Egészségbiztosítási Alap fedezi, amennyiben a terhesség megszakítására a biztosítással rendelkező állapotos nőnél vagy magzatánál fennálló egészségi ok miatt kerül sor.

 

(2) Az (1) bekezdésben nem említett esetben a terhességmegszakításért fizetendő díj megegyezik a társadalombiztosítás szerinti finanszírozás mindenkori összegével. A díj megfizetésének részletes szabályait - ideértve a szociális helyzettől függő kedvezmények mértékét is - a miniszter rendeletben határozza meg.

 

(3) Az Egészségbiztosítási Alap a terhességmegszakítás társadalombiztosítás finanszírozás szerinti összegét megelőlegezi a terhességmegszakítást végző egészségügyi intézménynek. A megelőlegezett összegnek azt a részét, amelyet a befizetendő díj nem fedez, a költségvetés megtéríti az Egészségbiztosítási Alapnak.

 

16/A. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az állami családvédelmi szolgálatot rendeletben jelölje ki.

 

(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a családvédelmi szolgálat működésének engedélyezésére vonatkozó részletes szabályokat rendeletben megállapítsa.

 

(3) Felhatalmazást kap az egészségbiztosításért felelős miniszter, hogy a fogamzásgátló eszközök és készítmények rászorultságtól függő kedvezményes igénybevételének feltételeit rendeletben meghatározza.

 

17. § (1) Ez a törvény 1993. január 1-jén lép hatályba.

 

(2)

Az Európai Unió jogának való megfelelés

18. § Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való részleges megfelelést szolgálja:

 

a) a Tanács 2003/109/EK tanácsi irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról, 11. cikk (1) bekezdés d) pont és 21. cikk;

b) az Európai Parlament és a Tanács 2004/38/EK irányelve (2004. április 29.) az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről, 24. cikk.

 

[The above Act allows abortions to be performed during the first 12 weeks of pregnancy on request (in a serious crisis) and in cases of serious threat to health, fetal impairment, and pregnancy resulting from a crime; through 18 weeks of pregnancy for health reasons or if the pregnant woman is incapacitated; through 24 weeks in cases of fetal impairment; and at anytime when the condition of the fetus is incompatible with postnatal life or when there is a threat to life.  Before an abortion can be performed, the pregnant woman must be provided with information, including information on fetal development and alternatives to abortion.  She must wait three days before the abortion is performed.  If a request for an abortion after 12 weeks of pregnancy is denied, the pregnant woman may appeal for review.] 

 

 

 

Decree No. 32/1992 of 23 December 1992.

 

A magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: tv.) 10. §-ának (6) bekezdésében, 12. §-ának (3) bekezdésében, 13. §-ának (1) bekezdésében és 16. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az érdekelt miniszterekkel egyetértésben az alábbiakat rendelem:

A terhességmegszakítással kapcsolatos szakmai felülvizsgálat rendjéről

1. § Amennyiben a terhességet megállapító szakorvos véleménye szerint a terhesség meghaladta a tv. 6. §-ában foglalt időtartamot, vagy a beavatkozás végrehajtásának egészségi akadálya van és emiatt a terhességmegszakítás elvégzését nem javasolja, vagy a beavatkozást az egészségügyi intézmény szakorvosa megtagadja, az állapotos nőt tájékoztatni kell a szakmai felülvizsgálat lehetőségéről és az azt végző intézményekről.

 

2. § (1) A szakmai felülvizsgálat során a felmerült kérdések eldöntésére a beavatkozást megtagadó egészségügyi intézmény szülészeti-nőgyógyászati osztályának vezető főorvosa jogosult.

 

(2) A felülvizsgálat során az (1) bekezdésben foglalt intézményben, illetve, ha ott nem adottak a feltételek, a beutalási rend szerinti intézményben fotó- vagy videó-felvételen rögzített ultrahangvizsgálatot kell végezni.

 

3. § (1) Amennyiben az osztályvezető főorvos a felülvizsgálati eljárás során megállapítja, hogy a terhesség nem haladta meg a tv. 6. §-ában foglalt időtartamot, illetve a terhesség megszakításának nincs egészségi akadálya, a beavatkozást a felülvizsgálatot végző egészségügyi intézményben el kell végezni.

 

(2) Amennyiben az osztályvezető főorvos azt állapítja meg, hogy a terhesség meghaladta a tv. 6. §-ában foglalt időtartamot, illetve a terhesség megszakításának egészségi akadálya van, az állapotos nőt - kérésére - a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes orvostudományi egyetem vagy a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar szülészeti-nőgyógyászati klinikájának vezetőjéhez, illetve a rendelet 1. számú mellékletében foglalt szülészeti-nőgyógyászati osztályainak vezetőjéhez utalja felülvizsgálatra.

 

(3) Amennyiben a (2) bekezdésben foglalt felülvizsgálat eredményeként az a szakmai álláspont alakul ki, hogy a terhesség megszakításának nincs akadálya, a beavatkozást a szakvéleményt adó intézményben kell elvégezni.

 

4. § (1) Az állapotos nőnél fennálló, a terhesség megszakítását megalapozó egészségi okot a szakmai szempontból illetékes osztályvezető főorvosokból vagy megbízott helyetteseikből, illetve a szakmai szempontból illetékes egyetemi intézet adjunktusaiból álló konzílium állapítja meg, az azonnali sürgős beavatkozások kivételével.

 

(2) A konzílium munkájában tanácskozási joggal a kezelőorvos vagy - amennyiben a (3) bekezdés alapján részvétele nem kötelező - az érintett szakterületek képviselője, valamint az állapotos nő beleegyezése esetén a hozzátartozója is részt vehet.

 

(3) Az (1) bekezdés szerinti konzílium döntésében legalább egy gyermekgyógyász, egy szülész-nőgyógyász, valamint egy infektológus szakorvosi szakképesítéssel rendelkező orvos köteles részt venni.

 

(4) Amennyiben az állapotos nő nem fogadja el a terhesség megszakítására tett szakmai javaslatot, veszélyeztetett terhesként kell gondozásba venni.

 

(5) Amennyiben a konzílium résztvevői között véleményeltérés alakul ki a terhesség megszakítását indokoló egészségi ok tekintetében, az állapotos nő kérésére, a véleményeltéréseket írásba foglalva a szülész-nőgyógyász osztályvezető főorvos a 3. § (2) bekezdésében foglaltak szerint jár el.

 

(6) Amennyiben a felülvizsgálat eredményeként az a szakmai álláspont alakul ki, hogy a terhesség megszakításának nincs akadálya, a beavatkozást a felülvizsgálatot végző intézményben kell elvégezni.

 

5. § (1) A magzatnál fennálló, a terhesség megszakítását megalapozó egészségi okot a genetikai tanácsadó vagy a prenatális diagnosztikai központ szakorvosa állapítja meg, a műtétet végző intézmény szülészeti-nőgyógyászati osztályvezető főorvosának vagy helyettesének egyetértésével.

 

(2) Véleményeltérés esetén a rendelet 2. számú mellékletében foglalt intézmények végzik a szakmai felülvizsgálatot.

 

6. § A szakmai felülvizsgálatra a felülvizsgálatot megalapozó döntést követő két munkanapon belül kerül sor.

A terhesség megszakítását végző egészségügyi intézmények

7. § (1) Terhességmegszakítás csak olyan egészségügyi intézményben végezhető, amely megfelel a rendelet 3. számú mellékletében foglalt követelményeknek.

 

(2) A 12. hetet meghaladó terhesség csak a megyei kórházak szülészeti-nőgyógyászati osztályain, az orvostudományi egyetemek és a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar szülészeti-nőgyógyászati klinikáin szakítható meg.

 

(3) A terhesség a betöltött 18. hét után csak az orvostudományi egyetemek és a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar szülészeti-nőgyógyászati klinikáján, valamint a rendelet 1. számú mellékletében foglalt intézményekben szakítható meg.

 

8. § A tv. 6. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, valamint (3) és (4) bekezdésében foglalt esetekben a terhesség megszakításához elegendő önmagában az állapotos nő beleegyezése, a Családvédelmi Szolgálat felkeresése és a kérőlap kiállítása nem szükséges.

A Családvédelmi Szolgálat feladatai a terhesség megszakításával kapcsolatban

9. § (1) A Családvédelmi Szolgálatnak a főiskolai képzésben védőnő szakképzettséget szerzett, és szakirányú tanfolyamot elvégzett munkatársa (a továbbiakban: munkatárs) a tv. 6. §-ában foglalt feltételek fennállását a tv. 12. §-ában foglaltak alapján állapítja meg.

 

(2) A terhesség megszakításának feltételeit a tv. 12. § (1)-(5) bekezdéseiben foglalt iratokon túl nem vizsgálhatja.

 

(3)

 

(4) Amennyiben az állapotos nő terhessége megszakítását a 8. §-ban foglaltak alapján kéri, a munkatárs tájékoztatja, hogy a tv. 12. §-ában foglalt dokumentumokkal közvetlenül keresse fel a terhességmegszakítást végző intézményt.

 

9/A. § (1) A terhessége megszakítását kezdeményező állapotos nő a Családvédelmi Szolgálatnál történő első jelentkezése alkalmával személyazonosító adatainak személyazonosításra alkalmas módon történő közlésére nem kötelezhető. A kérelmezőt a tanácsadás anonim módon történő igénybevételének lehetőségéről, valamint arról, hogy az anonimitás kizárólag a terhességmegszakítás iránti kérelem benyújtásáig vehető igénybe, tájékoztatni kell.

 

(2) Abban az esetben, ha a kérelmező személyazonosító adatait nem kívánja közölni, személyazonosságának megállapítására alkalmas adatait első alkalommal történő megjelenésekor írásban rögzíti és az általa megválasztott jeligével és a kézjegyével eltávolíthatatlan módon megjelölt, lezárt borítékban átadja a munkatárs részére. A boríték lezárását a munkatárs a Családvédelmi Szolgálat eljáró szervének bélyegzőlenyomatával hitelesíti oly módon, hogy a boríték a lenyomat vagy a boríték sérülése nélkül ne legyen felnyitható. A munkatárs a tanácsadáson történő megjelenésről, a jelige feltüntetésével a kérelmező számára egyidejűleg igazolást ad ki.

 

(3) A (2) bekezdés szerint lezárt boríték a kérelmező ismételt személyes megjelenéséig nem nyitható fel. Amennyiben a családvédelmi tanácsadáson a kérelmező a terhessége megszakítására rendelkezésre álló határidőn belül ismételten nem jelenik meg, a munkatárs a személyazonosító adatait tartalmazó borítékot tartalmának megismerése nélkül haladéktalanul megsemmisíti. A megsemmisítés tényét, valamint a megsemmisített adatokra utaló jeligét a munkatárs nyilvántartásban rögzíti.

 

(4) A terhessége megszakítását kérelmező állapotos nő a Családvédelmi Szolgálatnál a tv. 9. § (2) bekezdése szerinti ismételt megjelenése alkalmával, amennyiben a terhessége megszakítása iránti kérelmét benyújtja, személyazonosságát és a tanácsadáson történő korábbi megjelenését a (2) bekezdés szerinti jelige megadásával, és a borítékba helyezett személyazonosító adatok valódiságának és saját adataival való megegyezésének egyidejű, hitelt érdemlő bizonyításával igazolja.

 

(5) Amennyiben a kérelmező ismételt megjelenése alkalmával nem a Családvédelmi Szolgálatnak az első megjelenésekor igénybe vett szervét keresi meg, úgy a tanácsadáson történő korábbi részvételét a (2) bekezdés szerinti igazolással bizonyíthatja. Kétség esetén - a jelige alapján - a munkatárs megkeresi a Családvédelmi Szolgálat korábban eljáró szervét, és - szükség esetén - kérheti a kérelmező személyazonosító adatait tartalmazó, lezárt boríték átadását is.

10. § (1) Amennyiben a kérelmező a terhesség megszakítása iránti kérelmét a tv. 9. §-ának (1)-(2) bekezdéseiben foglalt tájékoztatást követően is fenntartja, a munkatárs a rendelkezésre álló adatok és iratok alapján kitölti a rendelet 4. számú mellékletét képező, „A” jelű nyomtatvány „1. kérőlap” részét, valamint a „B” jelű „statisztikai adatszolgáltató lap” 1-12. pontját.

 

(2) Amennyiben a kérelmező korlátozottan cselekvőképes, a kérőlap kitöltésének nem feltétele, hogy törvényes képviselője és a kérelmező egyidejűleg legyen jelen a Családvédelmi Szolgálatnál. A törvényes képviselő a kérőlapot a kérelmező felvilágosítását követően is aláírhatja, illetve akadályoztatása esetén tudomásul vevő nyilatkozatát teljes bizonyító erejű magánokirat formájában is eljuttathatja.

 

(3) A kitöltött és a kérelmező, illetőleg a munkatárs által aláírt kérőlapot a munkatárs a kérelem előterjesztését követő munkanapon megküldi a terhességmegszakítás elvégzésére a kérelmező által választott intézménynek. A kérőlap másolatát átadja a kérelmező részére. A kérőlap kiállításáról, illetve a tanácsadás megtörténtéről a munkatárs nyilvántartást vezet.

 

(4) A kérőlap kiállításával egyidejűleg a munkatárs kiállítja a terhességmegszakításért fizetendő térítési díj befizetésére szolgáló utalványt, illetve igazolást állít ki a térítési díj fizetési kötelezettség alóli mentességről.

A terhességmegszakítás térítési díja

11. § A terhességmegszakítás térítési díját a tv. 16. §-ának (2) bekezdése szerint kell meghatározni.

 

12. § (1) A terhességmegszakítás térítési díjának befizetésére szolgáló „átutalási postautalványt” (a továbbiakban: utalvány) a munkatárs a terhességmegszakítási kérőlap kitöltésével egyidejűleg átadja a terhessége megszakítását kérő nő részére.

 

(2) Az (1) bekezdés szerint befizetendő térítési díj az Egészségbiztosítási Alap számlájára folyik be.

 

13. § (1) A terhességmegszakítás térítési díjának 30%-át kell megfizetni, ha

 

a) a terhessége megszakítását kérő személy vagy a vele egy háztartásban élő házastársa, élettársa, illetőleg - az egy háztartásban éléstől függetlenül - az eltartója [az (1)-(3) bekezdések alkalmazásában a továbbiakban együtt: házastárs] a 4/a. számú melléklet 1. pontjában meghatározott valamely pénzbeni szociális ellátásra jogosult, az ellátás folyósításának időtartama alatt, vagy

b) a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül a kérelmező, illetőleg házastársa rendkívüli szociális segélyben, vagy átmeneti segélyben részesül.

 

(2) A terhességmegszakítás térítési díjának 50%-át kell megfizetni, ha a kérelmező, illetve házastársa, a gyermekgondozási segély tekintetében a kérelmező, vagy a kérelmezővel közös gyermekére tekintettel a kérelmezővel közös háztartásban élő más személy a 4/a. számú melléklet 2. vagy 3. pontjában szereplő valamely pénzbeni ellátásra jogosult, az ellátás folyósításának időtartama alatt, feltéve, hogy a 3. pontban felsorolt ellátás nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegének a kétszeresét.

 

(3) Nem kell a terhességmegszakításért térítési díjat fizetni

 

a) a szociális intézményben lakó személynek,

b) az átmeneti gondozásban részesülő, valamint az átmeneti és a tartós nevelésbe vett kiskorúnak, továbbá az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttnek,

c) a 4/a. számú melléklet 3. vagy 4. pontjában meghatározott valamely pénzbeni ellátásra jogosult kérelmező, illetőleg házastársa vagy a magasabb összegű családi pótlékra közös gyermekükre tekintettel jogosult, a kérelmezővel egy háztartásban élő személy esetén, az ellátás folyósításának időtartama alatt, feltéve, hogy a 3. pontban meghatározott ellátás mértéke nem éri el a mindenkori nyugdíjminimum összegét,

d) a tv. 7. §-a (2) bekezdésének b)-d) pontjaiban meghatározott személyek terhességmegszakítása esetén.

 

14. § A terhessége megszakítását kérő személy a 13. § szerinti kedvezmény igénybevétele esetén a terhességmegszakítási kérőlap kiállításakor bemutatja a pénzbeni ellátást megállapító határozatot, bizonylatot, illetve jövedelemigazolást. Ennek alapján a munkatárs kiállítja a terhességmegszakításért fizetendő térítési díjat tartalmazó utalványt és átadja a kérelmező részére.

 

15. §

 

16. § A terhességmegszakítás elvégzésének feltétele - a 17. §-ban foglaltak kivételével - a térítési díj befizetésének igazolása.

 

17. § (1) A tv. 16. §-ának (1) bekezdésén túl a munkatárs igazolást állít ki a térítési díj befizetése alóli mentességről a (2) és (3) bekezdésben foglalt esetekben.

(2) Amennyiben a terhesség bűncselekmény következménye, a munkatárs a 14. § szerint kiállított utalványt annak a büntetőügyben eljáró szervnek küldi meg, amely a bűncselekmény elkövetéséről, illetőleg annak alapos gyanújáról igazolást állított ki. A büntetőügyben eljáró szerv a számlát az ügy irataihoz csatolja, annak megtérítésére a perköltség viselésének szabályai vonatkoznak.

 

(3) A szociális rászorultság figyelembevételével megállapított térítési díjat, illetve annak elengedését, a munkatárs a kérőlapon igazolja.

 

18. § Ez a rendelet 1993. január 1-jén lép hatályba.

1. számú melléklet a 32/1992. (XII. 23.) NM rendelethez

A betöltött 18. hetet meghaladó terhesség megszakítását a 3. § (2) bekezdésben foglaltakon túl az alábbi intézmények végezhetik

- Megyei Szülészeti-Nőgyógyászati Osztály, Szombathely,

- Megyei Szülészeti-Nőgyógyászati Osztály, Győr,

- Megyei Szülészeti-Nőgyógyászati Osztály, Veszprém,

- Megyei Szülészeti-Nőgyógyászati Osztály, Miskolc,

- Megyei Szülészeti-Nőgyógyászati Osztály. Szolnok,

- Megyei Szülészeti-Nőgyógyászati Osztály, Kecskemét

2. számú melléklet a 32/1992. (XII. 23.) NM rendelethez

A magzatnál fennálló egészségi ok szakmai felülvizsgálatát végző intézmények

- a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Szülészeti-Nőgyógyászati Klinikája;

- a Semmelweis Orvostudományi Egyetem I. Számú Szülészeti-Nőgyógyászati Klinikája;

- a Debreceni Orvostudományi Egyetem Szülészeti-Nőgyógyászati Klinikája;

- a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Orvosi Biológiai Intézete;

- a Pécsi Orvostudományi Egyetem Szülészeti-Nőgyógyászati Klinikája és Gyermekklinikája.

3. számú melléklet a 32/1992. (XII. 23.) NM rendelethez

A terhességmegszakítás végzésének szakmai feltételrendszere

1. Terhességmegszakítás olyan egészségügyi intézményben végezhető, ahol

 

- a méhen belüli terhesség ultrahang vizsgálattal igazolható;

- szabályos kialakítású steril műtő működik, nőgyógyászati műtőasztallal, megfelelő személyi feltételekkel, azaz műtősnővel, betegszállítóval és takarítóval;

- beöltözéshez a beavatkozások számának megfelelő mennyiségű, egyszer használatos vagy sterilizálható védőruha, sapka, maszk, kötény, köpeny, lábvédő és kesztyű áll rendelkezésre;

- a műtéti érzéstelenítés localis, intravénás, inhalációs és intratrachealis kombinált gépi - személyi és anyagi - feltételei biztosítottak, úgymint:

= anaesthesiologus szakorvos és szakasszisztens jelenléte,

= altatószerek, gyógyszerek, infusiók,

= egyszer használatos injekciós tűk, fecskendők, kanülök, szerelékek, nyákszívók, szondák,

= laringoszkópok, intratrachealis tubusok,

= altatógép az Országos Anaesthesiológiai és Intenzív Therápiás Intézet állásfoglalása szerinti felszereltségben;

- a műtétek számának megfelelő mennyiségű steril, egyszer használatos vagy sterilizálható textil, steril kötszer, dezinficiálószer áll rendelkezésre;

- a műtétek számának megfelelő mennyiségű, egyszer használatos vagy sterilizálható nőgyógyászati kéziműszer áll rendelkezésre, úgymint:

= hüvelyi feltáró lapoc, tükör,

= váladéktörléshez egyenes és hajlított magfogók,

= a portio uteri rögzítéséhez szolgáló műszerek (golyófogók, méhszájkifogók),

= a méhűr szondavizsgálatához való uterus-szonda, gombos-szonda,

= a nyakcsatorna tágításához szolgáló Hegar-pálca sorozat, 0,5 mm-es átmérőkülönbséggel,

= a méhűr kiürítéséhez egyenes és hajlított abortus-fogók,

= a méhűr kiürítéséhez tompa és éles curette kanalak,

= az ORKI által engedélyezett típusú, a méhűr kiürítésére alkalmas szabályozható és maximálható szívó hatású, biztonsági szelepes vákuumszívó berendezés, a műtétek számának megfelelő mennyiségű összekötő csővel, gyűjtőedénnyel és egyszer használatos vagy sterilizálható vákuumszívó kézidarabokkal milliméterenkénti fokozatban, 5-12 mm átmérőjű sorozatokban;

- A, B, 0 és Rh szerint csoportazonos vörösvértest suspensio sürgős transfusiója biztosítható az intézmény vérellátó részlegéből vagy készenléti készletéből

= a haemostatus laboratóriumi vizsgálata bármikor elvégezhető,

= a vércsoport-meghatározás és az ellenőrző próba bármikor elvégezhető;

- műtéti, altatási, gyógyszeres vagy transfusiós szövődmény elhárításához, ellátásához, resuscitatio, reanimatio végzéséhez rendelkezésre állnak az eszközös és személyi feltételek, úgymint:

= adottak az azonnali hüvelyi vagy hasi műtétre áttérés feltételei,

= adottak a műtéti érzéstelenítés kiterjesztésének feltételei,

= szakkonzílium sürgős összehívása lehetséges;

- a postoperatív fekvés, őrzés lehetősége biztosított.

 

2. Terhességmegszakítást csak szülész-nőgyógyász szakorvos, illetve asszisztálásával szülész-nőgyógyász szakorvosjelölt végezhet.

 

3. A még nem szült nő terhességének műtéti megszakítása előtt a méhnyak-csatorna gyógyszeres vagy Lamináriával történő előtágítása kötelező.

 

4. A terhességmegszakítást végző orvosnak a beavatkozás után, elbocsátáskor, tájékoztatást kell adnia a fogamzásgátlás személyre szólóan ajánlható módszereiről.

 

5. Amennyiben a terhesség megszakítását a magzatnál fennálló egészségi ok indokolta, úgy az intézménynek gondoskodnia kell az abortum embriopathologiai vizsgálatáról.

4. számú melléklet a 32/1992. (XII. 23.) NM rendelethez

„A”

1. KÉRŐLAP A TERHESSÉG MEGSZAKÍTÁSÁHOZ

A magzati élet védelméről szóló törvény 6. § (1) bekezdés c) és d) pontja alapján, a 6. § (2) bekezdésének figyelembevételével a Családvédelmi Szolgálat munkatársa tölti ki.

1. Személyi adatok:

a kérelmező neve: ...............................................................

leánykori neve: ...................................................................

anyja neve: ..........................................................................

születési helye, ideje: 19 ...... év ...................... hó ....... nap

lakóhelye: ...........................................................................

tartózkodási helye: ..............................................................

 

2. Az állapotos nő bemutatta azt az 199.......... év .................... ...... napján kelt orvosi leletet, amely szerint a terhességet ................ hetesnek állapította meg dr. ....................................................... szülész-nőgyógyász szakorvos, személyi orvosi bélyegző száma: ............... működési helye: ..................................... (intézet, rendelő).

 

3. A kérelem indoka:

* a terhesség bűncselekmény következménye

* súlyos válsághelyzet

 

4. A térítési díj megállapításánál *kérem/*nem kérem a szociális kedvezmény érvényesítését.

Kelt: ..................................... 199.... év .......... hó .... napján.

......................................................................

állapotos nő aláírása

.......................................................................

cselekvőképtelen személy esetén

a törvényes képviselő aláírása

.......................................................................

(Korlátozottan cselekvőképes személy esetén a törvényes képviselő jóváhagyó aláírása, illetve a Családvédelmi Szolgálat munkatársának aláírása, amellyel igazolja, hogy a törvény 8. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot a törvényes képviselő megtette.)

 

5. Feleségem (élettársam) döntésével egyetértek.

.................................................

jelenlévő férj (élettárs)

 

6. Bűncselekmény elkövetését, illetve annak alapos gyanúját igazolta az 199..... év ........................ hó ........... napján kelt, ......................... számú irattal a büntetőügyben eljáró hatóság.

 

7. A Családvédelmi Szolgálat részéről a magzati élet védelméről szóló törvény rendelkezései szerint jártam el. Az állapotos nőt felvilágosítottam, jogairól tájékoztattam.

 

*

térítési díj ............. forint

 

*

szociális kedvezmény figyelembevételével

 

 

........... forint

 

*

térítésmentes

 

 

 

 

Nyilvántartási napló száma: ...................................

Kelt: ........................ 199.... év ................... hó ......... napján.

P. H.

........................................................

Családvédelmi Szolgálat
munkatársának aláírása

„A”

2. JEGYZŐKÖNYV

A magzati élet védelméről szóló törvény 6. § (1) bekezdés c) és d) pontja alapján a 6. § (2) bekezdésének figyelembevételével a törvény végrehajtásáról rendelkező NM rendelet szerint a terhesség megszakítására jogosult szülészeti-nőgyógyászati intézmény munkatársai töltik ki.

 

1. A jelentkezéskor elvégzett szakvizsgálat szerint a terhesség ..... hetes.

 

2. Az intézmény a terhesség megszakítását nem végzi el, mert

 

*

a kérőlap hiányos, hibás vagy érvénytelen

 

*

hiányzik a térítési díj befizetésének igazolása

 

*

a terhesség megszakítására annak előrehaladottsága miatt nem illetékes

 

*

a terhesség meghaladta a törvényben meghatározott időt

 

*

az állapotos nő egészségi állapota miatt a beavatkozás jelenleg ellenjavallt (dg: ............................................), ezért ....................... hó ............. napjára rendelte vissza

 

*

egyéb ok miatt, úgymint: .............................................

 

3. Az állapotos nő az elutasítást

 

*

elfogadja, és tudomásul veszi, hogy amennyiben addig terhessége nem haladja meg a törvényben meghatározott időt:

 

*

a térítési díj befizetését igazolva újra jelentkezhet

 

*

a kérőlap kiegészítése után újra jelentkezhet

 

*

a terhesség megszakítására jogosult intézmények közül a ......................................... intézményt választja

 

*

nem fogadja el és szakmai felülvizsgálatot kér.

 

A felülvizsgálat helye ........................................................ határideje ..................................................

Kelt: .......................... 199...... év ................ hó ........ napján.

P.H.

.............................................

...............................................

 

állapotos nő aláírása

*intézetvezető/
*osztályvezető főorvos/
*mb. helyettese

 

4. A felülvizsgálatot végző intézmény vezetőjének véleménye

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

indokolása

Kelt: ................................... 199.... év ............. hó napján.

................................................................................

*intézményvezető/*osztályvezető főorvos/

*mb. helyettese/*adjunktus

5. A magzati élet védelméről szóló törvény 6. § .................... pontja, a kérőlap és a jegyzőkönyv adatai, a befizetési bizonylat, valamint az állapotos nő döntésének alábbi újabb aláírásával való megerősítése alapján a terhesség megszakítását az intézmény 199...... év ..................... hónap ......... napján elvégzi.

Kelt: ................................. 199.... év ............. hó ....... napján.

P.H.

........................................

................................................

 

állapotos nő aláírása

*intézetvezető/*osztályvezető főorvos/
*mb. helyettese

„E”

ADATLAP A TERHESSÉG MEGSZAKÍTÁSÁRÓL

A magzati élet védelméről szóló törvény 6. § (1) bekezdés a) és b) pontja, (3) és (4) bekezdése alapján (egészségi ok) a 6. § (2) bekezdésének figyelembevételével a törvény végrehajtásáról rendelkező NM rendelet szerint a terhesség megszakítására jogosult szülészeti-nőgyógyászati intézmény munkatársai töltik ki.

 

1. Személyi adatok:

a kérelmező neve:

leánykori neve:

anyja neve:

születési helye, ideje: ..................., 199.... év ...... hó nap

lakóhelye: ..................................

tartózkodási helye: .........................

 

2. Az állapotos nő terhességének megszakítása céljából a ..................................................................... intézményben 199.... év .............. hónap ................... napján jelentkezett.

 

3. A jelentkezéskor elvégzett szakvizsgálat szerint terhessége .................. hetes.

 

4. Az állapotos nőnél fennálló, a terhesség megszakítását megalapozó egészségi okot megállapító orvosi konzílium 199....... év ...................................... .......... napján kelt, ........................................................................... intézetben készült *mellékelt/*bemutatott jelentése szerint a ........................... hetes terhesség megszakítását egybehangzóan javasolják ..................................... diagnózis miatt, a magzati élet védelméről szóló törvény 6. § ................. pontja alapján.

A konzílium tagjai voltak:

dr. .................................................................................

*intézetvezető/*osztályvezető főorvos/

*mb. helyettese/*adjunktus,

intézet/osztály: ........................................................................

dr. ..................................................................................

*intézetvezető/*osztályvezető főorvos/

*mb. helyettese/*adjunktus,

intézet/osztály: .................................................................

 

5. A magzatnál fennálló, a terhesség megszakítását megalapozó egészségi okot megállapító, a genetikai tanácsadó vagy a prenatalis központ szakorvosa által kiadott, 199...... év .................... hónap ......... napján kelt *mellékelt/*bemutatott jelentése szerint a ........................... hetes terhesség megszakítása javasolt ......................................... diagnózis miatt, a magzati élet védelméről szóló törvény 6. § ................ pontja alapján.

A fentiekkel egyetértek:

dr. ......................................................................

szülész-nőgyógyász *intézetvezető/

*osztályvezető főorvos/*mb. helyettese/*adjunktus

6. Az intézmény a terhesség megszakítását nem végzi el, mert

 

*

a terhesség megszakítására annak előrehaladottsága miatt nem illetékes

 

*

a terhesség ideje meghaladja a törvényben meghatározott időt

 

*

az állapotos nő egészségi állapota miatt a beavatkozás jelenleg ellenjavallt (dg. ..............................................), ezért ......................... hó ........... napjára rendelte vissza

 

*

egyéb ok miatt, úgymint: ..............................................

 

7. Az állapotos nő a javaslatot

 

*

elfogadja és a terhesség megszakítására jogosult in-tézmények közül a .............................................. intézményt választja

 

*

nem fogadja el és szakmai felülvizsgálatot kér

 

A felülvizsgálat helye ........................................................ határideje ....................................................

Kelt: .......................... 199..... év ................. hó ........ napján.

P.H.

.......................................

................................................

 

állapotos nő aláírása

*intézetvezető/*osztályvezető főorvos/
*mb. helyettese/
*adjunktus

 

8. A felülvizsgálatot végző intézmény vezetőjének véle-ménye ................................................................................, indokolása ..........................................................................

Kelt: ........................... 199...... év ............... hó napján.

P.H.

......................................................................

*intézetvezető/*osztályvezető főorvos/

*mb. helyettese/

*adjunktus

9. A magzati élet védelméről szóló törvény 6. § ....... pontja, az orvosi leletek, valamint az állapotos nő műtéthez való hozzájárulásának alábbi aláírásával való megerősítése alapján a terhesség megszakítását az intézmény 199....... év ........................ hónap ........... napján elvégzi.

 

Kelt: ....................... 199..... év ................... hó napján.

P.H.

........................................

................................................

 

állapotos nő aláírása

*intézetvezető/*osztályvezető főorvos/
*mb. helyettese/*adjunktus

 

 

Az adatgyűjtést kérő szerv megnevezése:

Az adatszolgáltatás a 152/1992. (XI. 20.)

 

 

Központi Statisztikai Hivatal

Korm. rendelet alapján kötelező.

 

 

Népjóléti Minisztérium

Nyilvántartási szám: 1165

 

 

 

 

 

 

„B” Statisztikai adatszolgáltató lap a terhesség megszakításáról

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az adatszolgáltató az első példányt a Központi Statisztikai Hivatal Számítóközpontjának

 

 

 

 

 

 

 

(Budapest II., Keleti K. u. 5-7.) küldi.

 

 

 

 

 

 

 

A másodpéldányt a terhesség megszakítását végző intézmény őrzi.

 

 

 

 

 

 

 

Beküldési határidő: a tárgyhónapot követő hónap 5-e.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

a) Családi állapot:

hajadon(1) - házas(2) - özvegy(3) - elvált(4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Élettársi kapcsolatban él:

igen(1) - nem(2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Születési időpont:

19 ...... év ............ hó ....... nap

 

 

 

 

 

3.

Lakóhely: (város, község) ........................................ Tartózkodási helye: (város, község) ........................

 

 

 

 

 

4.

Iskolai végzettsége:
a) osztályok, évfolyamok
száma összesen: (általános, középiskola, felsőfokú tanintézet)


nem járt iskolába
................................ osztály, évfolyam összesen

 

 

 

 

 

 

b) szakmunkásképző iskola:

.......................... osztály

 

 

 

 

 

 

c) szakiskola:

.......................... osztály

 

 

 

 

 

 

d) középiskolai érettségi, képesítő:

van (1) - nincs (0)

 

 

 

 

 

 

e) felsőfokú oklevél, diploma:

van (1) - nincs (0)

 

 

 

 

 

5.

Gazdasági aktivitása:

aktív kereső(01) -

 

 

 

 

 

 

 

inaktív kereső, mégpedig:

 

 

 

 

 

 

 

gyesen, gyeden lévő(02) - saját jogon nyugdíjas, járadékos(03) -

 

 

 

 

 

 

 

özvegyi jogon nyugdíjas, járadékos(04) - egyéb inaktív kereső(05)

 

 

 

 

 

 

 

eltartott, mégpedig:

 

 

 

 

 

 

 

tanuló, felsőfokú tanintézeti hallgató(06) - közületi eltartott(07) -

 

 

 

 

 

 

 

háztartásbeli(08) - egyéb eltartott(09) -

 

 

 

 

 

 

 

első ízben elhelyezkedni kívánó(10) - állást kereső munkanélküli(11)

 

 

 

 

 

6.

Foglalkozása, munkaköre:

.................................................................................................................

 

 

 

 

 

7.

Foglalkozási viszonya:

alkalmazásban álló(1) - szövetkezeti tag(2) - önálló(3) -

 

 

 

 

 

 

 

segítő családtag(4) - bedolgozó(5)

 

 

 

 

 

8.

Alap-állománycsoportja,

fizikai foglalkozású, mégpedig:

 

 

 

 

 

 

beosztása:

szakmunkás(1) - betanított munkás(2) - segédmunkás(3)

 

 

 

 

 

 

 

szellemi foglalkozású, mégpedig:

 

 

 

 

 

 

 

vezető, irányító(4) - szakalkalmazott(5) - ügyviteli(6)

 

 

 

 

 

9.

Előző terhességeinek száma

 

a jelenlegit megelőző terhesség

 

 

 

 

 

 

összesen:

..............

kimenetele: időpontja

 

 

 

 

 

 

a) élveszületés

............... ebből él: ..........

a) ................... .........................

 

 

 

 

 

 

b) késői magzati halálozás

...............

b) ................... .........................

 

 

 

 

 

 

c) korai és középidős magzati

 

c) ................... .........................

 

 

 

 

 

 

halálozás (spontán vetélés)

 

 

 

 

 

 

 

 

d) terhességmegszakítás

 

d) ................... .........................

 

 

 

 

 

 

e) méhen kívüli terhesség

 

e) ................... .........................

 

 

 

 

 

10.

Előző terhességmegszakítás

 

 

 

 

 

 

 

 

időpontja:

.......................................................

 

 

 

 

 

 

11.

Jelenlegi terhessége idején

 

 

 

 

 

 

 

 

a) védekezett-e:

igen(1) - nem(2) - nem válaszolt(3)

 

 

 

 

 

 

b) ha igen:

rendszeresen(1) - rendszertelenül(2)

 

 

 

 

 

 

c) ha rendszeresen, a

természetes fogamzásszabályozás(1) - hüvelyi vegyi módszer(2)

 

 

 

 

 

 

védekezés módja

barrier módszer(3) - post-coital(4) - fogamzásgátló tabletta(5) -

 

 

 

 

 

 

 

IUE(6) - hosszú hatású hormonális fogamzásgátlás(7) - műtétes

 

 

 

 

 

 

 

meddővé tétel utáni állapot(8) - kettős védekezés a szexuálisan átvitt

 

 

 

 

 

 

 

betegségek és a terhesség ellen(9)

 

 

 

 

 

12.

A terhesség megszakításának oka:

az anya egészségi oka(1) - a magzat egészségi oka(2)

 

 

 

 

 

 

 

kriminalitás(3) - válsághelyzet(4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelt, ......................................... 199..... év ........................... hónap ........ napján

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........................................................

vagy egészségügyi ok esetén

..........................................................

 

 

 

Családvédelmi Szolgálat munkatársa

 

a terhesség megszakítását végző intézmény munkatársa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

A terhesség megszakítását végző intézmény megnevezése: .......................................................................

 

 

 

 

 

14.

Az intézmény a műtétet:

elvégezte(1) - elutasította(2) - az állapotos a műtéten nem jelent meg(3)

 

 

 

 

15.

A kérelmező az elutasítást:

elfogadta(1) - szakmai felülvizsgálatot kért(2)

 

 

 

 

 

16.

A felülvizsgálatot végző intézmény megnevezése: .....................................................................................

 

 

 

 

 

17.

Az intézmény a műtétet:

elvégezte(1) - elutasította(2) - az állapotos a műtéten nem jelent meg(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

A terhesség időtartama a terhesség megszakításakor: ...................... hét

 

 

 

 

 

19.

A térítési díj összege: ......................... Ft

 

 

 

 

 

20.

A terhesség megszűnésének időpontja: 19........ év ........... hó ......... nap

 

 

 

 

 

21.

A megszakítás módja:

a 12. hétig:

 

 

 

 

 

 

 

Hegar tágítás + küret(1) - Hegar tágítás + vákuum(2)

 

 

 

 

 

 

 

lamináriás vagy gyógyszeres előtágítás + küret(3)

 

 

 

 

 

 

 

lamináriás vagy gyógyszeres előtágítás + vákuum(4)

 

 

 

 

 

 

 

a 12. hét után:

 

 

 

 

 

 

 

vetélés indukció:

 

 

 

 

 

 

 

extraamniális gyógyszer(1) - intraamniális gyógyszer(2) -

 

 

 

 

 

 

 

szisztémás gyógyszeres kezelés(3) - hysterotómia vag.(4) -

 

 

 

 

 

 

 

elektív császármetszés(5)

 

 

 

 

 

 

 

egyéb beavatkozások:

 

 

 

 

 

 

 

a terhességgel együtt a kóros méh eltávolítása(1) -

 

 

 

 

 

 

 

méhsérülés miatt konzervatív műtét(2) -

 

 

 

 

 

 

 

méhsérülés miatt méheltávolítás(3)

 

 

 

 

 

22.

Intézeti ápolási napok száma:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelt elbocsátáskor 199.... év ....................... hó ........ nap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

az intézet pecsétje

...............................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

a terhesség megszakítását végző szakorvos aláírása és pecsétje

 

 

 

4/a. számú melléklet a 32/1992. (XII. 23.) NM rendelethez

Súlyos válsághelyzet esetén a terhességmegszakítás szociális kedvezmény figyelembevételével történő igénybevételére jogosító pénzbeni ellátásokról

1. Munkanélküliek jövedelempótló támogatása,

munkanélküliek járadéka,

nyugdíj előtti munkanélküli segély,

ápolási díj,

sorkatonai családi segély,

rendszeres gyermekvédelmi támogatás,

időskorúak járadéka.

2. Gyermekgondozási segély,

gyermeknevelési támogatás,

átmeneti járadék,

rendszeres szociális járadék,

egészségkárosodási járadék.

3. Öregségi nyugdíj,

rokkantsági járadék,

rokkantsági nyugdíj,

baleseti rokkantsági nyugdíj.

4. Rendszeres szociális segély,

fogyatékossági támogatás,

vakok személyi járadéka,

magasabb összegű családi pótlék.

 

[The above Decree set forth procedures for the review of decisions to deny a request for an abortion.]