Lovdata
HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK
Skriv ut Utskriftsvennlig versjon
Norsk Lovtidend    Lov om endringer i midlertidig lov 2. juli 2004 nr. 64 om prøveordning med lokaler for injeksjon av narkotika (sprøyteromsloven) m.m.
Dokumentet er hentet fra Norsk Lovtidend og er ikke ajourført med eventuelle endringer. Klikk her for å se om det finnes en ajourført versjon.

DATO: LOV-2009-06-19-69
DEPARTEMENT: HOD (Helse- og omsorgsdepartementet)
PUBLISERT: I 2009 hefte 7 s 1069
IKRAFTTREDELSE: Kongen bestemmer.
ENDRER: LOV-1982-11-19-66, LOV-2004-07-02-64
KUNNGJORT: 2009-06-19      kl. 16.45
RETTET:
JOURNALNR: 2009-0553
KORTTITTEL: Endringslov til sprøyteromsloven mv.

INNHOLD

Lov om endringer i midlertidig lov 2. juli 2004 nr. 64 om prøveordning med lokaler for injeksjon av narkotika (sprøyteromsloven) m.m.

I

II

III


Lov om endringer i midlertidig lov 2. juli 2004 nr. 64 om prøveordning med lokaler for injeksjon av narkotika (sprøyteromsloven) m.m.

Ot.prp.nr.59 (2008-2009), Innst.O.nr.109 (2008-2009) og Besl.O.nr.121 (2008-2009). Odels- og lagtingsvedtak hhv. 10. og 16. juni 2009. Fremmet av Helse- og omsorgsdepartementet.

Endringer i følgende lover:

1 Lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene.
2 Midlertidig lov 2. juli 2004 nr. 64 om prøveordning med lokaler for injeksjon av narkotika (sprøyteromsloven).

I

       I midlertidig lov 2. juli 2004 nr. 64 om prøveordning med lokaler for injeksjon av narkotika (sprøyteromsloven) gjøres følgende endringer:

Lovens tittel skal lyde:

Lov 2. juli 2004 nr. 64 om ordning med lokaler for injeksjon av narkotika (sprøyteromsloven)

Ny § 1 skal lyde:


§ 1. Formål

       Lovens formål er å legge til rette for etablering av ordning med lokaler for injeksjon av narkotika (sprøyteromsordning).

       Sprøyteromsordningen skal bidra til økt verdighet for mennesker med langvarig narkotikaavhengighet ved å tilby hygieniske rammer for injisering. Videre skal sprøyteromsordningen bidra til økt helsemessig trygghet, herunder forebygge infeksjoner og smitte og gi raskere hjelp ved overdoser, gjennom tilstedeværelse og tilsyn av helsepersonell. Formålet er også å bidra til økt mulighet for kontakt og samtaler mellom den enkelte bruker og hjelpeapparatet med sikte på tverrfaglig oppfølging og behandling.

Ny § 2 skal lyde:


§ 2. Sprøyteromsordningen

       En sprøyteromsordning som er etablert i medhold av denne loven er å anse som en kommunehelsetjeneste, jf. kommunehelsetjenesteloven § 1-3 fjerde ledd annet punktum.

       En sprøyteromsordning skal inneholde et sprøyterom (injiseringsrom), fremmøterom og samtalerom. I tillegg skal sprøyteromsordningen ha tilgang til et behandlingsrom.

Ny § 3 skal lyde:


§ 3. Etablering av sprøyteromsordning og krav om godkjenning

       Etter godkjenning fra departementet kan kommunen etablere en sprøyteromsordning.

       For brukere av sprøyteromsordningen skal sprøyteromsordningen være et supplement til kommunens øvrige helse- og sosialtjenestetilbud.

Ny § 4 skal lyde:


§ 4. Bruk av sprøyteromsordningen

       Den som med lovlig adgang til sprøyterommet

a) injiserer narkotika i et godkjent sprøyterom, eller
b) besitter en brukerdose narkotika til eget bruk i et godkjent sprøyterom eller tilstøtende fremmøterom, samtalerom eller behandlingsrom, kan ikke straffes for dette etter legemiddelloven § 31, jf. § 24 første ledd.

       Det er tillatt for personalet i sprøyteromsordningen å gi brukerne individuell og konkret rådgivning i forbindelse med injisering av narkotika i sprøyterommet.

Ny § 5 skal lyde:


§ 5. Behandling av helseopplysninger

       En kommune som etablerer en godkjent sprøyteromsordning, kan føre helseregister og behandle helseopplysninger som nevnt i helseregisterloven § 2 nr. 1 i den grad det er nødvendig for å oppfylle reglene gitt i eller i medhold av loven her.

Ny § 6 skal lyde:


§ 6. Avgjørelse om adgang til sprøyterommet

       En avgjørelse om adgang til sprøyterommet er ikke enkeltvedtak etter forvaltningsloven.

       Har politiet mistanke om straffbar besittelse eller bruk av narkotika i sprøyteromsordningens lokaler eller tilstøtende behandlingsrom, skal personalet uten hinder av taushetsplikten i helsepersonelloven § 21 og forvaltningsloven §§ 13 til 13 e og på begjæring gi politiet opplysning om hvorvidt en identifisert person er registrert bruker av sprøyterommet eller ikke.

       Adgang til sprøyterommet er ikke nødvendig helsehjelp etter kommunehelsetjenesteloven § 2-1 første ledd og pasientrettighetsloven § 2-1 første ledd annet punktum. Avgjørelse om adgang til sprøyterommet kan ikke påklages etter kommunehelsetjenesteloven § 2-4 eller pasientrettighetsloven § 7-2.

Ny § 7 skal lyde:


§ 7. Forholdet til helsepersonelloven

       Helsepersonelloven gjelder for personalets yrkesutøvelse i sprøyteromsordningen.

       Helsepersonelloven § 4 er ikke til hinder for at helsepersonell kan utføre de oppgaver som etter regler gitt i eller i medhold av loven her er lagt til personalet i sprøyteromsordningen.

Ny § 8 skal lyde:


§ 8. Forskrift

       Kongen kan gi nærmere bestemmelser om gjennomføringen av sprøyteromsordningen, og kan blant annet bestemme:

a) hvem sprøyteromsordningen skal gjelde for,
b) ordninger for adgangsregulering,
c) type og mengde narkotika som straffriheten skal omfatte,
d) ordninger for kontroll av type og mengde narkotika en person har med seg inn i sprøyteromsordningens lokaler eller tilstøtende behandlingsrom,
e) hvilken adgang politiet skal ha til sprøyteromsordningens lokaler eller tilstøtende behandlingsrom,
f) hvilke krav til bemanning av sprøyteromsordningen som skal gjelde,
g) hvordan helseopplysninger i helseregisteret kan behandles, herunder hvilke, opplysninger som kan behandles og formålet med behandlingen,
h) at reglene i helsepersonelloven §§ 39 og 40 helt eller delvis ikke skal gjelde for helsepersonell som yter helsehjelp i sprøyteromsordningen.

Ny § 9 skal lyde:


§ 9. Ikrafttredelse

       Denne lov trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.

II

       I lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene gjøres følgende endring:

§ 1-3 fjerde ledd annet, tredje og nytt fjerde punktum skal lyde:

       Sprøyteromsordninger som er etablert i medhold av lov 2. juli 2004 nr. 64 om ordning med lokaler for injeksjon av narkotika (sprøyteromsloven) er å anse som en kommunehelsetjeneste. Det er opp til den enkelte kommune å avgjøre om den ønsker å etablere en sprøyteromsordning. Kommunen kan ikke inngå avtale med private om drift av sprøyteromsordning.

III

       Denne lov trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer. Kongen kan sette i kraft de enkelte bestemmelsene til forskjellig tid.


Dokumentet er hentet fra Norsk Lovtidend og er ikke ajourført med eventuelle endringer.