COVID-19 Resous pou moun ki rete nan Brockton, MA

Translations:  English  |  Español  |  Português

Enfòmasyon sou vaksen an

Enfòmasyon tès yo

COVID-19 vaccine worker preparing syringe

Faktè kle

Nenpòt moun ki gen pou piti 6 meses kalifye pou pran vaksen kont COVID-19 la.Se pibon fason ou ka kenbe tèt ou, fanmiy ou ak kominote ou an sante. Tout moun ki gen pou pi piti 5 lane kalifye pou pran yon dòz booster, 5 mwa aprè yo fin pran dezyèm dòz vaksen Pfizer oubyen Moderna oubyen 2 mwa aprè yo fin pran vaksen Johnson & Johnson nan.

Enfòmasyon sou vaksen an

Randevou:
Brockton Council on Aging
10 Father Kenney Way, Brockton
Rele 508-580-0289 pou yon randevou

Ou ka vini san w pat mete randevou. Pa gen okenn idantifikasyon obligatwa. Vaksen an gratis pou tout moun.

Ou ka pran yon randevou nan famasi ki pi prew la.

Lokal CVS kote w ka pran vaksen an Lokal Walgreens kote w ka pran vaksen an
555 Belmont Street
(508) 586-7988
1101 Main Street
(508) 580-3164
240 Oak Street
(508) 588-4610
610 Pleasant Street
(508) 427-6223
1267 Main Street
(508) 587-0235
771 Centre Street
(508) 559-0713

Pou plis lokal CVS oubyen Walgreens:
CVS Vaccine Locator
Walgreens Vaccine Locator

Plis resous pou edew jwenn vaksen an nan zòn ki pi prew
Vaccine.gov
COVID-19 Vaccine Availability | Mass.gov

Enfòmasyon sou tès yo

Shaw Center
1 Feinberg Way, Brockton
Lendi 12pm-5pm
Madi-Vandredi 11am-4pm

Massasoit Community College *Ou ka fè tès la pandan w rete chita nan machin ou*
1 Massasoit Blvd, Brockton
Lendi, Mèkredi, Vandredi 7am-11am
Madi, Jedi, Samdi 2pm-7pm
Rele 617-765-0176 pou rezilta tès yo

Lòt sit tès ki toupre w: Find a COVID-19 Test | Mass.gov