Other Academic

Dorairaj Prabhakaran

Visiting Scientist/GEOHealth Program

Environmental Health

dprabhakaran@phfi.org


Bibliography

Changing pattern of admissions for acute myocardial infarction in India during the COVID-19 pandemic.

Zachariah G, Ramakrishnan S, Das MK, Jabir A, Jayagopal PB, Venugopal K, Mani K, Khan AK, Malviya A, Gupta A, Goyal A, Singh BP, Mohan B, Bharti BB, Majumder B, Wilson B, Karunadas CP, Meena CB, Manjunath CN, Cibu M, Roy D, Choudhary D, Das DR, Sarma D, Girish MP, Wander GS, Wardhan H, Ezhilan J, Tummala K, Katyal VK, Goswami K, Subramanyam K, Goyal KK, Kumar K, Pathak LA, Bansal M, Mandal M, Gupta MD, Khanna NN, Hanumanthappa NB, Bardoloi N, Modi N, Naik N, Hasija PK, Kerkar P, Bhattacharyya PJ, Gadkari P, Chakraborthy RN, Patil RR, Gupta R, Yadav R, Murty RS, Nath RK, Sivakumar R, Sethi R, Baruah R, Tyagi S, Guha S, Krishnappa S, Kumar S, Routray SN, Tewari S, Ray S, Reddy SS, Chandra S, Gupta SB, Chatterjee SS, Siddiqui KKH, Sivabalan M, Yerram S, Kumar S, Nagarajan S, Devasia T, Jadhav U, Narain VS, Garg VK, Gupta VK, Prabhakaran D, Deb PK, Mohanan PP.

Indian Heart J. 2021 Jul-Aug. 73(4):413-423. PMID: 34474751