Xiaozhe Yin
Research Fellows

Xiaozhe Yin

Research Fellow

Environmental Health

xiaozheyin@hsph.harvard.edu


Education and Training

PhD, 12/2022, Biostatistics
University of Southern California


Bibliography