Robert B. Reed Prize

The Robert Balentine Reed Prize for Excellence in Biostatistical Science is awarded each year to the student(s) receiving the highest grade on the Department’s written qualifying exam.

2023 – Dylan Clark-Boucher & Lee Ding 
2022 – Madhav Sankaranarayanan
2021 (August) – Tony Chen, Jenna Landy & Zebin Wang
2021 (January) – Eric Cohn
2020 – Shuting Shen
2019 – Alexander Levis & Molei Liu 
2018 – Helian Feng & Jonathan Larson 
2017 – Xihao Li
2016 – Siyuan Ma
2015 – Boyu Ren
2014 – Sixing Chen
2013 – Yuanyuan Shen
2012 – Matey Neykov
2011 – Shira Mitchell
2010 – Wei Dai
2009 – Kaustubh Adhikari
2008 – Gourab De & Elizabeth Ogburn
2007 – Lee Dicker
2006 – Rajeev Ayyagari
2005 – Martin Aryee, Lu Wang & Rui Wang
2004 – Xiao Ding
2003 – Lingling Li
2002 – Jarek Harezlak
2001 – Yannis Jemiai & Lu Zheng
2000 – Denise Scholtens
1999 – Lu Tian
1998 – Scarlett Bellamy & Stephen Lake
1997 (Fall) – Jonathan French & Aaron Foster
1997 (Spring ) – Tianxi Cai & Steven Horvath
1996 – Jason Fine
1995 – Qian Li & Hongwei Zhao